Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

 

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

SARAY HOLDİNG A.Ş. (“SARAY”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine önem veriyor ve bu itibarla sizlerden talep ettiğimiz ve bizlerle paylaştığınız kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında aşağıdaki hususları aydınlatma yükümlülüğümüzün gereği gibi yerine getirmek amacıyla bilgilerinize sunuyoruz.

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, SARAY tarafından sunulan ürün ve hizmet ya da ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber, Şirketimiz tarafından en iyi şekilde koruma altında işlenebilmektedir. Kurumumuzda aday çalışan, çalışan, eski çalışan, müşteri, tedarikçi gibi tiplerde kişisel veriler bulunmaktadır.

SARAY olarak, kimlik ve iletişim verileriniz, müşteri bilgileriniz, işyerlerimizi ziyaret etmeniz ve SARAY’ın online hizmetlerini kullanmanız halinde dijital ve çerez verileriniz;

  • Müşteri kayıtlarınızın yapılabilmesi ve bu kapsamdaki işlemlerin yürütülebilmesi,
  • Şirketimizin ürün temin ve satış sonrası hizmet süreçlerinin yürütülmesi, onarım işlemlerinin yürütülebilmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması ve taleplerin karşılanması,
  • Fabrika/işyerlerimizin güvenliğinin sağlanması,
  • Satın aldığınız ürün ve hizmetler hakkında analiz ve sadakat çalışmaları yapılması, tanıtım, anket, reklam, pazar araştırması, pazarlama ve kampanyaların planlanması ve uygulanması, genel ve özel tekliflerin sunulması, sosyal medya mecraları da dahil olmak üzere çeşitli platformlar üzerinden yarışma, organizasyonlar düzenlenebilmesi (açık rızanızın bulunması halinde),
  • İnternet sitelerimizin ve mobil uygulamalarımızın sizlerin kullanımına sunulabilmesi ve özelleştirilebilmesi,
  • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

amaçlarıyla SARAY tarafından işlenmektedir.

Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, SARAY’a ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilmektedir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan amaçlarla Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeple sınırlı olmak kaydıyla size bu hizmeti sunabilmemiz için yurt içindeki ve yurtdışındaki hizmetlerinden faydalanılan bilgi teknoloji, arşiv, matbaa, kart basımı, dağıtım firması gibi hizmet sağlayıcılara ve işbirliği içerisinde olduğumuz diğer üçüncü kişiler ile SARAY’ın bağlı olduğu yurt içindeki şirketlere aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun çerçevesinde kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesi talep etme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesi veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme; bu hallerde ya da düzeltme halinde bunların veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme talep etme haklarınız mevcuttur.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı SARAY Kişisel Veri Sahibi Başvuru formu ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

BAŞVURU YÖNTEMİ

 

Yazılı Olarak Başvuru
(Herhangi bir adresimize)

E-Posta Yoluyla

Elden Teslim Başvuru
(Herhangi bir adresimize)

BAŞVURU ADRESİ

Adres 1;
Organize Sanayi Bölgesi 1. Cd. No:40 Karaman Merkez  / Karaman

info[at]sarayholding.com.tr

Adres 1;
Organize Sanayi Bölgesi 1. Cd. No:40 Karaman Merkez  / Karaman

Adres2;
Osmangazi Mah. Yıldızhan Cad. Köse Sok. No:4
Sancaktepe / Samandıra / İSTANBUL

Adres2;
Osmangazi Mah. Yıldızhan Cad. Köse Sok. No:4
Sancaktepe / Samandıra / İSTANBUL

BAŞVURUDA GÖNDERİLECEK BİLGİ

Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

İş Yerimize bizzat gelerek, güvenlik bürosunda formu doldurarak teslim edebilirsiniz.

Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

Başvuru formu için buraya tıklayınız.